Đội TNTP Hồ Chí Minh

1. Hành khúc đội TNTP Hồ Chí Minh 

2. Niềm vui khi em có Đảng

3. Hoa thơm dâng Bác

4. Thiếu nhi thế giới liên hoan

5. Đội ta lớn lên cùng đất nước

6. Trái đất nầy là của chúng mình