Bồi dưỡng thường xuyên

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông trung học cơ sở; Căn cứ kế hoạch số 1813/KH-GD&ĐT ngày 27/12/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học, và trung học cơ sở (THCS) năm học 2012 - 2013.

 

 

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, giáo viên tải về nghiên cứu lập kế hoạch cụ thể và tự học:

 

 

Tài liệu BDTX

 

Số: 31/2011/TT-BGDĐT

Tải về

 

Kế hoạch BDTX  của trường

 

Số 04: KH-LS

Tải về

 

Mẫu KH BDTX 

 

Lưu hành nội bộ Tải về 

 Tài liệu word tự học

 Module 3 Học sinh cá biệt

Module 18 Phương pháp dạy học tích cực

Module 34 Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Module 35. Giáo dục kĩ năng sống cho HS THCS

 

Câu hỏi thu hoạch BDTX module 34 và 35 (thời gian nộp bài trước ngày 5/5/2015)

(Bài thu hoạch BDTX module 34&35 đã sửa lỗi chính tả đạt 99.99%, tham khảo)