Tin tức - Sự kiện

Ban hành Thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet

Ngày đăng: 12/4/2012 3:01:44 PM

1. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông trên toàn quốc. 2. Tạo sân chơi trực tuyến môn Tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. 3. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như một phương tiện và công cụ học tập. 4. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 4231/QĐ-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet
dành cho học sinh phổ thông
 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Ban hành Thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cấp toàn quốc có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc triển khai cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông theo đúng Thể lệ cuộc thi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay cho Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THCS Lam Sơn