Tin tức - Sự kiện

Thi tiếng Anh trên mạng IOE

Ngày đăng: 4/19/2012 9:25:46 PM

lịch thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2011-2012”

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số : 59/GD&ĐT-THCS                           Nha Trang, ngày 31 tháng 01  năm 2012

V/v điều chỉnh lịch thi cấp

thành phố (vòng 20) cuộc thi

Olympic tiếng Anh qua Internet.

                                               

Kính gửi :  Các trường THCS.

 

Nhận được công văn số 648/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/12/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo “V/v điều chỉnh lịch thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2011-2012”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang thông báo đến các trường THCS:

1. Cuộc thi cấp thành phố (vòng 20) tổ chức cùng một thời điểm vào ngày 11/02/2012

Lớp 6: 13h30 – 14h30

Lớp 7: 14h45 – 15h45

Lớp 8: 16h00 – 17h00

Lớp 9: 17h15 – 18h15

2. Nếu có sự cố về đường truyền hoặc số lượng thí sinh đông sẽ thi vào ngày 12/02/2012 với các khung giờ như ngày 11/02/2012.

3. Thông báo cho những học sinh  có trong danh sách đã được Phòng GD&ĐT duyệt (đính kèm) chuẩn bị tham gia vòng thi cấp thành phố được tổ chức thống nhất giờ thi như trên.

Địa điểm tổ chức thi tại trường THCS Thái Nguyên (Số 03 đường Đinh Tiên Hoàng - TP Nha Trang).

   Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc liên hệ với Tổ Giáo dục THCS (số điện thoại : 3824034) để trao đổi, thống nhất ./.

 

Nơi nhận :                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: VT, THCS.

                                                                         (Đã ký)

 

 

     

                                                    Nguyễn Tường

Tải file văn bản:

Tải về

THCS Lam Sơn